Geneesmiddelen 2016

De vergoedingssystematiek  van genees- en hulpmiddelen is ingewikkeld. Daarnaast blijven wijzigingen in de vergoeding nogal eens onopgemerkt. Ook in 2016 zijn er wijzigingen in de vergoeding van bepaalde hulp- en geneesmiddelen  te verwachten. Om u hierop extra te attenderen hebben we deze themapagina ontwikkeld.

Vergoeding eigen bereidingen na 1 januari 2016

Gebruikt u een geneesmiddel dat uw apotheek zelf maakt of laat maken? Op 1 januari 2016 verandert de vergoeding voor een deel van deze zogenoemde apotheekbereidingen. 

In 2015 bleek er verwarring te zijn over de vergoeding van deze op maat gemaakte geneesmiddelen. Daarom is besloten de wijzigingen in vergoeding in te laten gaan per 1 januari 2016. De zorgverzekeraars hebben nu gezamenlijk afgesproken welke apotheekbereidingen worden vergoed.  Dit in overleg met verschillende zorgverleners, koepels en patiëntenorganisaties.  Apotheekbereidingen die gelijk zijn aan reguliere geneesmiddelen die ook niet vergoed worden;  bereidingen die door het ziekenhuis bekostigd moeten worden of waarvan de werkzaamheid niet wetenschappelijk is aangetoond, zullen niet meer worden vergoed. 

Eerder dit jaar leek de mededingingswetgeving zo’n gezamenlijk besluit van de zorgverzekeraars te verbieden. Gevolg was dat sommige geneesmiddelen door de ene zorgverzekeraar wel en door de andere niet werden vergoed. Met deze gezamenlijke lijst komt een einde aan de onduidelijkheid voor verzekerden. 

Lijst geneesmiddelen die wel of niet worden vergoed

U hoeft niets te doen

Als Azivo-verzekerde hoeft u niets te doen. Het indienen van een declaratie is niet nodig. Uw apotheker en/of huisarts weet welke bereidingen wel of niet vergoed worden. Uw vergoeding wordt dus automatisch geregeld.

Verandering apotheeknota

De apotheeknota verandert in 2016 opnieuw. Het begeleidingsgesprek voor nieuwe medicijnen staat dan niet meer apart op de nota. Vanaf volgend jaar staat op de nota of er een 'terhandstelling met begeleidingsgesprek' of een 'standaard terhandstelling' (dus zonder gesprek) in rekening wordt gebracht. Zodat u nog steeds kan controleren of de nota klopt en of het gesprek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Verantwoorde zorg 

Het begeleidingsgesprek is nodig voor een veilig en effectief gebruik van het geneesmiddel. Zo controleert  de apotheker of er andere medicijnen worden gebruikt en bespreekt hij met de patiënt de dosering en inname. Het is de apotheker die vanuit zijn deskundigheid bepaalt of het gesprek noodzakelijk is om verantwoorde zorg te kunnen leveren. Door de uitgifte van het medicijn (terhandstelling) en het begeleidingsgesprek samen te voegen op de nota, wordt duidelijk dat zo'n gesprek niet vrijblijvend is: je kunt als consument niet zelf kiezen of je wel of niet zo'n gesprek wilt. 

Goede uitleg

De verandering is bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)  en is het gevolg van de misverstanden over de 1e uitgifte van geneesmiddelen en de discussies daarover aan de balies van  apotheken het afgelopen jaar. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van de apotheker om te beoordelen wanneer een gesprek noodzakelijk is. U heeft namelijk recht op een goede uitleg en het is in ieders belang dat dat op een constructieve manier gebeurt. De NZa wijst er verder op dat wanneer de apotheker een begeleidingsgesprek declareert, er ook een volwaardig gesprek moet zijn gevoerd. 

Onder een volwaardig gesprek wordt verstaan: een begeleidingsgesprek voordat u (of degene waarvoor u de medicijnen ophaalt) start met de medicijnen. Hierbij wordt aangegeven welke zorg wordt geleverd en waar deze zorg uit bestaat. U ontvangt informatie over het goede en veilige gebruik van het geneesmiddel. U kunt ook aanvullende informatie vragen over het medicijn.  Dit gesprek en alle handelingen worden vastgelegd in het digitale patiëntendossier.

Medicatiebeoordeling valt niet onder eigen risico

In Nederland gebruikt zo’n 30-45% van de 65-plussers 5 of meer verschillende geneesmiddelen Onjuist geneesmiddelgebruik zorgt voor een verminderde kwaliteit van leven en in ernstige gevallen tot onnodige ziekenhuisopnamen en zelfs overlijden. Het is bekend dat problemen door onjuist geneesmiddelgebruik zijn te voorkómen. Zeker bij ouderen of chronisch zieken, die veel verschillende geneesmiddelen gebruiken, is medicatiebeoordeling door huisarts en apotheker samen, van groot belang.

Geen eigen risico

Menzis haalt de medicatiebeoordeling vanaf 1 januari 2016 uit het eigen risico van de patiënt. We willen hiermee de apothekers en huisartsen de ruimte bieden om ook in het begin van het jaar medicatiebeoordelingen te declareren, als de patiënt nog niet zijn eigen risico heeft opgebruikt. Voor medicatiebeoordeling zijn door de beroepsgroepen richtlijnen opgesteld.  Menzis hanteert de richtlijnen als uitgangspunt voor vergoeding.

Vergoeding van FENELZINE (Nardil®) EN TRANYLCYPROMINE (Parnate®)

Het Zorginstituut Nederland heeft bepaald dat zorgverzekeraars de spécialité producten Nardil ® en Parnate ® niet meer mogen vergoeden, maar wel de magistrale bereidingen. Een magistrale bereiding is de aanduiding voor het bereiden van geneesmiddelen in de apotheek, dus niet het verstrekken van voorverpakte medicijnen gekocht bij een fabrikant.

Deze geneesmiddelen worden gebruikt bij depressies en angststoornissen. Tot 1 januari 2016 geldt een overgangstermijn.  Tot die tijd worden de spécialité producten ook vergoed . Azivo heeft de apothekers en voorschrijvers hierover ingelicht. U hoeft hiervoor zelf niets te doen.

Vergoedingen verbandpakken

Zorginstituut Nederland heeft vastgesteld dat antibacteriële verbandpakken bij constitutioneel eczeem niet meer onder de verzekerde zorg vallen. De reden hiervoor is dat uit wetenschappelijk onderzoek niet blijkt dat deze bijdragen aan een vermindering van de klachten bij constitutioneel eczeem. Vanaf 1 januari 2016 worden daarom deze verbandpakken niet meer vergoed uit de Basisverzekering.

Meer informatie

Lees meer over vergoedingen geneesmiddelen

Of kijk op www.medicijnkosten.nl

Op de website van Azivo maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Azivo toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.