Voorwaarden

Voorwaarden Azivo website

Azivo is per 1 januari 2017 gefuseerd met Menzis. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de internet site www.azivo.nl. (hierna te noemen “website”). 

 

Algemene sitevoorwaarden


Inhoud en beschikbaarheid van de website

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en bijgehouden en Menzis neemt alle redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen voor de toegankelijkheid, veiligheid en beveiliging van haar systemen.
Menzis geeft echter geen garanties en is niet aansprakelijk voor het al dan niet continu en storingsvrij functioneren van de website, de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de website. Daarnaast kan Menzis niet garanderen dat de website of een onderdeel daarvan altijd beschikbaar is of dat het verkeer over de site altijd goed kan worden afgewikkeld.
Indien deze website verwijzingen ("hyperlinks") bevat naar websites van derden, dan aanvaardt Menzis geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud daarvan
Menzis heeft het recht om de gegevens en de functionaliteiten op de website te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging (geheel of ten dele) te wijzigen en/of toegang tot de diensten die daarop worden aangeboden (gedeeltelijk) te ontzeggen. Menzis is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door wijziging van de gegevens of de diensten, of voor schade veroorzaakt door het ontzeggen van toegang tot de diensten die op de website worden aangeboden.
Menzis garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Menzis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

 

Gebruik van de website

De merken en logo's op deze website zijn geregistreerd. Ongeoorloofd gebruik van (delen van) deze website kan een inbreuk betekenen op
De informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik van de inhoud van deze website (daaronder begrepen teksten, grafisch materiaal, logo's, ontwerpen, geluid en andere objecten van intellectueel eigendom) zoals het kopiëren, aanpassen, reproduceren, publiceren en distribueren is niet toegestaan, tenzij Menzis daarvoor expliciet schriftelijke toestemming heeft gegeven.
U bent aansprakelijk voor schade die Menzis lijdt als gevolg van uw handelen of nalaten indien dit aan u kan worden toegerekend. Als derden als gevolg daarvan aanspraak maken op vergoeding van de schade door Menzis, vrijwaart u Menzis van deze aanspraken.
Menzis is gerechtigd de sitevoorwaarden zonder voorafgaande mededeling aan de gebruiker te wijzigen.
 

Geschillen

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met deze voorwaarden kunnen worden voorgelegd aan de Ombudsman Zorgverzekeringen, Postbus 291, 3700 AG Zeist. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Gegevens Menzis

Naam Menzis
Adres Laan van Nieuw Oost-Indië 127
  2593 BM Den Haag
Telefoon (070) 440 24 00

 

Online diensten

Deze voorwaarden zijn specifiek van toepassing op het gebruik van alle online diensten van Menzis op de website. Voor de diensten kunnen aanvullende voorwaarden gelden, die op de website van Menzis vermeld worden.
Deze gebruiksvoorwaarden gelden in aanvulling op de overige sitevoorwaarden van Menzis.

Aanmelding en registratie

Door aanmelding, registratie van uw gegevens en ontvangst van een login naam en wachtwoord, en door akkoord te gaan met deze voorwaarden, accepteert u als geregistreerde 'gebruiker' de inhoud van de voorwaarden en kunt u vervolgens gebruik maken van de online diensten.
Het toegekende wachtwoord voor registratie is persoonlijk en vertrouwelijk en u bent zelf verantwoordelijk voor het (correcte) gebruik van het wachtwoord.

Gebruik van de online diensten

U kunt gebruik maken van de online diensten binnen de door Menzis aangegeven voorwaarden en beschikbaar gestelde informatie.
Indien u als gebruiker beelden of andere gegevens op uw persoonlijke pagina('s) plaatst, staat u ervoor in dat u mag beschikken over deze beelden en gegevens en dat deze op geen enkele wijze aanstootgevend, in strijd met de openbare orde of in strijd met enige wet- en regelgeving zijn. Indien daar naar uitsluitend oordeel van Menzis toch sprake van is, heeft Menzis het recht de beelden en/of gegevens onmiddellijk te verwijderen. U vrijwaart Menzis van aanspraken/claims die Menzis ontvangt van derden naar aanleiding van door of namens u geplaatst materiaal.
Menzis heeft het recht om de toegang tot de Menzis diensten (tijdelijk) te blokkeren, zonder voorafgaande mededeling en zonder tot enige aansprakelijkheid gehouden te zijn. Uw persoonlijke pagina's zullen in dat geval verwijderd worden.
Indien u gegevens, in welke vorm dan ook, heeft opgeslagen op de website, is Menzis niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel verlies van deze gegevens of voor het niet verwerken van informatie, zoals maar niet beperkt tot het versturen en/of ontvangen van herinneringsberichten.
Hoewel Menzis de redelijkerwijs mogelijke maatregelen neemt om berichtenverkeer goed te laten verlopen, kan Menzis niet garanderen dat een bericht altijd op de bestemming aankomt of dat een bericht altijd ontvangen wordt. Menzis is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgen daarvan.
Bij de dienst waarbij elektronische rekeningen beschikbaar worden gesteld, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend; alleen de door Menzis verstrekte schriftelijke rekeningen zijn leidend. Bij gebreke hiervan zullen de gegevens van Menzis leidend zijn. 

Op de website van Azivo maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Azivo toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.